כניסה > סוכנים ויועצים > הנחיות לקבלת רשיון

הנחיות לצורך קבלת רשיונות יועץ פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח

א. דרישות לקבלת רשיון

על מנת לקבל רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
 1. בחינות ביסודות
  שלב הבחינות ביסודות כולל:
  • בחינה ביסודות הביטוח אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  • בחינות ביסודות ייעוץ השקעות - בחינות ליועץ השקעות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את הבחינות הבאות: בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון.


 2. תקופת התמחות
  תקופת ההתמחות הינה שישה חודשים. במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק ברשיון ולא יעסוק בייעוץ פנסיוני, בשיווק פנסיוני או בתיווך לעניין ביטוח.

 3. בחינות גמר
  שלב בחינות הגמר כולל את הבחינות הבאות:
  • לצורך קבלת רשיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף פנסיוני -
   • בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
   • בחינה מקצועית א' הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך.
  • לצורך קבלת רשיון סוכן ביטוח בענף כללי - בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אשר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  • לצורך קבלת רשיון סוכן ביטוח בענף ימי - בחינת גמר בענף ביטוח ימי אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 4. הגשת טופס בקשה לקבלת רשיון
כמו כן, ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינות ו/או מתקופת התמחות לפי "נוהל הגשת בקשה לקבלת פטור מבחינות ו/או מתקופת התמחות".


ב. תהליך הרישוי
 
בחינות ביסודות:
 1. ההרשמה לבחינות ביסודות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
 2. רישום לבחינות ביסודות ייעוץ השקעות נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.isa.gov.il/Download/IsaFile_477.pdf
לאחר עמידה בהצלחה בבחינות ביסודות (הן בבחינה ביסודות הביטוח והן בבחינות ביסודות מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות) ניתן להתחיל בהתמחות ו/או לגשת לבחינות הגמר
 
התמחות:
 1. מתמחה יגיש לפני תחילת התמחותו כתב התחייבות לתחילת התמחות חתום על ידי מאמנו, בפני עורך דין.
 2. המתמחה יקבל לביתו אישור על תחילת התמחות בו מצויין תאריך תחילת ההתמחות.
 3. מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך לעניין ביטוח, בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.
 4. בסיום תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה תצהיר מאמן לגמר התמחות חתום על ידי מאמנו, בפני עורך דין.
 
בחינות גמר:
 1. רישום לבחינות גמר הנערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון - נעשה באמצעות אתר האינטרנט "תשלומי אגרות ומידע אישי לסוכן" בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp
 2. רישום לבחינת גמר - בחינה מקצועית א' (לשעבר ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים) שנערכת מטעם הרשות לניירות ערך (למבקשי רשיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף פנסיוני) נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.isa.gov.il/Download/IsaFile_477.pdf
סיכום התנאים לקבלת רשיון

טופס בקשה לרשיון:

לאחר סיום תקופת ההתמחות ועמידה בהצלחה בבחינות הגמר, יש להגיש טופס בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו, כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה.
הרישיון ייכנס לתוקף רק לאחר תשלום אגרת הרישיון בבנק או באתר האינטרנט.

המרת רשיון פנסיוני:

בעל רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני, המעוניין להמיר את רשיונו לרשיון פנסיוני אחר, יגיש טופס בקשה להמרת רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני או רשיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו, כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה.

יש לשלוח טפסי מקור בלבד!

כתובתנו בירושלים:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
מחלקת סוכנים ויועצים
רח' קפלן 1, ת.ד. 3100
ירושלים 9103002

כתובתנו בתל אביב:
משרד האוצר - המפקח על הביטוח
ת.ד. 29547
תל אביב 6129401
לראש הדף


 1.  בחינות ליועץ השקעות-בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון מטעם הרשות.
 2.  על מנת לגשת לבחינות הגמר יש לעבור את כל הבחינות ביסודות (בחינה ביסודות הביטוח + 3 בחינות ליועץ השקעות של הרשות).
 3.  שתי בחינות- בחינת גמר בתאונות ובחינת גמר ברכוש.

הדף עודכן ביום 23/12/2012
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |