חוטיב יפירעת תאוושהל ןובשחמ ךתושרל דימעמ רצואה דרשמ
תא העיצמ חוטיב תרבח וזיא ,דימ ררבל רשפאמה הבוח
.רתויב םלתשמה הבוחה חוטיב ףירעת
לארשי תנידמ .2004תורומש תויוכזה לכ
© Copyright 2004. The State of Israel. All Rights Reserved